Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.I. AANVAARDING
 
boekhoudkantoor Vandevelde en de ontwerpers VM Concepts [boekhoudkantoor Vandevelde] stellen u deze website www.bhkv.be [website] ter beschikking op basis van de volgende gebruiksvoorwaarden [voorwaarden]. Door naar één van de pagina’s van deze website te gaan, aanvaardt u deze voorwaarden. boekhoudkantoor Vandevelde kan deze voorwaarden geregeld aanpassen en zal de aldus aangepaste voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op de website publiceren. Vandaar dat u, telkens als u de website bezoekt, dient te controleren of de voorwaarden werden aangepast.
 
II. DOEL VAN DE SITE
 
De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over en het beleid van boekhoudkantoor Vandevelde .Op deze website vindt u informatie over bepaalde producten en/of diensten van boekhoudkantoor Vandevelde en kunt u bijkomende informatie aanvragen.
 
III. INHOUD, BESCHIKBAARHEID EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE
 
De website en de informatie die hij bevat, worden gratis te uwer beschikking gesteld en zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle gegevens op deze website dienen uitsluitend ter informatie. boekhoudkantoor Vandevelde behoudt zich het recht voor de website te wijzigen, vragen niet te beantwoorden of geen begeleiding te verstrekken in verband met de website.

Door informatie of materiaal naar boekhoudkantoor Vandevelde te sturen, geeft u boekhoudkantoor Vandevelde het onbeperkte, onomkeerbare recht deze informatie of dit materiaal te gebruiken, te reproduceren, ten toon te stellen, uit te voeren, aan te passen, door te sturen en te verspreiden. U geeft boekhoudkantoor Vandevelde tevens de vrijheid om gebruik te maken van de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons, om welke reden ook, toestuurt.

U verbindt zich ertoe via deze website geen materiaal te publiceren of te versturen dat redelijkerwijze kan worden beschouwd als: (i) lasterlijk, smadelijk, obsceen, agressief, grof, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend of godslasterlijk; (ii) in strijd met vertrouwelijkheids- of privacy-verplichtingen, of handelsgeheimen; (iii) een inbreuk op de eigendomsrechten van derden, of waarvoor u niet over alle nodige licenties en/of goedkeuringen beschikt; (iv) een andere wetsovertreding.

U verbindt zich er ook toe via de website geen informatie te verzenden die zou kunnen beschouwd worden als, of aanzettend tot, misdadig gedrag, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op een andere manier in strijd zou zijn met de wet van een bepaald land of een bevoegde autoriteit, of een in breuk zou vormen op de rechten van een derde partij die om het even waar ter wereld afdwingbaar zijn.

boekhoudkantoor Vandevelde behoudt zich het recht voor elk materiaal waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het verboden is door deze sectie III, of dat in andere opzichten ongepast is, van de website te verwijderen. Niettegenstaande de vorige bepalingen erkent u dat boekhoudkantoor Vandevelde geen controle heeft over de inhoud van de websites die ter beschikking worden gesteld door andere gebruikers, en dat boekhoudkantoor Vandevelde niet beweert de inhoud van dergelijke websites te controleren om de nauwkeurigheid, de geschiktheid of de conformiteit ervan met de in deze gebruiksvoorwaarden vermelde principes te garanderen.

U mag aan de website geen andere websites linken die immoreel of ongepast zouden zijn en u moet elke link onmiddellijk verwijderen indien boekhoudkantoor Vandevelde daarom verzoekt. boekhoudkantoor Vandevelde is vrij om een dergelijke verwijdering naar eigen goeddunken te vragen.

Alle informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, video, databestanden, digitale downloads en software) die deel uitmaakt van deze website [informatie] is eigendom van boekhoudkantoor Vandevelde en haar ontwerpers en wordt beschermd door Europese en internationale auteursrechten.

boekhoudkantoor Vandevelde geeft u enkel toestemming om de informatie uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden op voorwaarde dat u geen enkele van de informatie afgeleide creatie wijzigt of maakt, deze reproduceert, publiekelijk vertoont, uitvoert, distribueert of op enige andere manier gebruikt voor enig publiek of commercieel doel. Het gebruik van de informatie op enige andere website of computernetwerk voor eender welk doel is verboden.

Indien u de informatie wil gebruiken op een manier die hierboven niet wordt toegelaten, dient u voorafgaande toestemming te verkrijgen van de desbetreffende eigenaar van de auteursrechten op deze informatie, d.w.z. boekhoudkantoor Vandevelde, haar ontwerpers of derden.

Indien u een deel van de informatie rechtstreeks wil citeren in eender welk gedrukt medium, zoals magazines, vraag dan toestemming aan boekhoudkantoor Vandevelde. Indien u een deel van de informatie op CD of op een ander medium wil publiceren, geef dan precies aan welk deel van de informatie u wil publiceren.

U gaat akkoord om boekhoudkantoor Vandevelde en haar ontwerpers te vrijwaren van en te vergoeden voor elke claim, eis, verlies of schade als gevolg van inbreuken op de bepalingen in deze sectie III.
 
IV. DISCLAIMER
 
boekhoudkantoor Vandevelde is niet aansprakelijk voor enige voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere elementen met betrekking tot de inhoud van en de informatie op de website, de levering of de beweerde levering, het niet-leveren of de vertraging in de levering van om het even welk product en om het even welke service in verband met de website. boekhoudkantoor Vandevelde is evenmin aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de actualiteitswaarde van deze website die ook buiten de bepalingen van deze sectie IV de relatie tussen boekhoudkantoor Vandevelde en u kunnen beïnvloeden, of die op een andere manier geïmpliceerd worden door, of opgenomen zijn in deze voorwaarden of in een ander contract, door verordeningen, wettelijke bepalingen of op een andere manier. U begrijpt en aanvaardt dat u de website gebruikt op eigen risico en dat boekhoudkantoor Vandevelde niet garandeert dat de website aan uw vereisten zal voldoen, noch dat hij altijd beschikbaar, vrij van fouten of veilig zal zijn. Alle inhoud of diensten die door boekhoudkantoor Vandevelde ter beschikking worden gesteld via de website of in verband met de website, worden aangeboden “zoals ze zijn” of “zoals ze beschikbaar zijn”. boekhoudkantoor Vandevelde verleent geen garanties of onderschrijving, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud of diensten die via de website, of in verband met de website ter beschikking worden gesteld. boekhoudkantoor Vandevelde behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud of diensten die in de website worden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.

HYPERLINK DISCLAIMER
Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden ter beschikking gesteld voor uw gemak, teneinde u toe te laten gebruik te maken van deze websites.

Deze links impliceren evenwel niet dat boekhoudkantoor Vandevelde enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze websites, hun inhoud of gebruik. boekhoudkantoor Vandevelde heeft geen enkele controle over deze websites en staat niet in voor hun nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid. boekhoudkantoor Vandevelde aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de website die u betreedt door het aanklikken van een op deze website vermelde link.

Door een link aan te klikken verlaat u onze website en krijgt u, op uw eigen risico, toegang tot andere websites waar u zal gebonden zijn door eventueel op deze websites aangebrachte reglementen. Van zodra u één van deze webpagina’s betreedt vallen alle handelingen die aldaar worden gesteld binnen het toepassingsgebied van uw relatie met desbetreffende website.
 
V. AANSPRAKELIJKHEID
 
boekhoudkantoor Vandevelde of elke andere partij die betrokken is bij de creatie, de productie, het onderhoud of de publicatie van de website zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor welke schade of welk verlies ook dat aan u of een derde wordt berokkend, inclusief en zonder beperking, elk direct of indirect verlies of schade, verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, financiële middelen, of elk verlies of schade ontstaan door, of in verband met het onderbreken van uw activiteiten, door onrechtmatig gebruik (inclusief nalatigheid van welke aard ook), op grond van contracten of andere gronden die verband houden met de website, of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze website of het materiaal op dergelijke website. Dat geldt tevens voor, maar blijft niet beperkt tot verlies of schade door virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen aantasten doordat u deze website bezoekt of gebruikt, of doordat u materiaal van deze website of andere websites die eraan gekoppeld zijn, download. Dit alles heeft evenwel geen invloed op uw wettelijke rechten.

Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van boekhoudkantoor Vandevelde uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of verwondingen veroorzaakt door haar nalatigheid, (ii) fraude, of (iii) elke aansprakelijkheid die onder de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.
 
VI. PRIVACYVERKLARING
 
Als u zich op deze website wilt registreren, gaat u er mee akkoord om boekhoudkantoor Vandevelde de correcte gegevens te verstrekken die worden gevraagd in het desbetreffende webformulier. Meer details over het gebruik en de overdracht van uw persoonlijke gegevens vindt u in onze privacyverklaring.
 
VII. HANDELSMERKEN
 
U mag de handelsmerken of logo’s van boekhoudkantoor Vandevelde op geen enkele manier tonen of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van boekhoudkantoor Vandevelde.
 
VIII. BOEKHOUDKANTOOR VANDEVELDE
 
Boekhoudkantoor Vandevelde
Brusselbaan 395 A-R
1600 Sint-Pieters-Leeuw
 
IX. TOEPASSELIJK RECHT
 
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en werden opgesteld conform het Belgische recht. Voor geschillen in verband met deze voorwaarden zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.
 
X. AUTEURSRECHT
 
Copyright © boekhoudkantoor Vandevelde & VM Concepts 2012. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden om het even welk materiaal dat of software die zich op de website bevindt, of op één met de website verband houdend medium werd opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verdelen of te publiceren, of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van boekhoudkantoor Vandevelde.