Privacyverklaring Opgemaakt op 02/02/2012

boekhoudkantoor Vandevelde hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op of via deze website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Concreet betekent dit onder meer dat :
 • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
 • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden.
 • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren.
 • boekhoudkantoor Vandevelde zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

De volledige Privacy Statement vindt u hieronder :

Inhoudstafel:
Artikel 1 – Algemene beginselen
Artikel 2 – Toepassingsgebied van de privacyverklaring
Artikel 3 – Publieke en anonieme toegang
Artikel 4 – Vrijwillig doorgegeven informatie
Artikel 5 – Gebruik van contactinformatie
Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
Artikel 7 – Finaliteit
Artikel 8 – Proportionaliteit
Artikel 9 – Recht op toegang en correctie
Artikel 10 – Verantwoordelijkheid van de gebruiker
Artikel 11 – Doorgifte aan derden
Artikel 12 – Aanpassingen aan de privacyverklaring


Artikel 1 – Algemene beginselen

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor boekhoudkantoor Vandevelde van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van diensten die worden georganiseerd door of op gezag van boekhoudkantoor Vandevelde, en welke rechten u als gebruiker van deze diensten heeft.

Alle persoonsgegevens (dat wil zeggen: gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan boekhoudkantoor Vandevelde toevertrouwt zullen met de nodige zorg worden behandeld. Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens verlopen conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Belgisch Staatsblad van 03/02/1999).

U wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud. Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Binnen deze algemene privacyverklaring wordt niet in detail ingegaan op de specificiteit van bijzondere categorieën van gegevens zoals gerechtelijke of medische gegevens.
 • Binnen deze verklaring gaan we ervan uit dat de gegevens niet buiten de EU worden doorgegeven.

Artikel 2 – Toepassingsgebied van de privacyverklaring

De privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden georganiseerd door of op gezag van boekhoudkantoor Vandevelde.

Als diensten in de zin van deze privacyverklaring worden beschouwd:
 • de toepassingen die worden aangeboden aan burgers of ondernemingen door of op gezag van boekhoudkantoor Vandevelde, hetzij als autonome toepassingen, hetzij als webgebaseerde toepassingen die worden ingebed in een website
 • de websites die worden opgezet en onderhouden door of op gezag van boekhoudkantoor Vandevelde en die bestemd zijn voor gebruik door burgers of ondernemingen, met uitsluiting van interne websites die niet voor het algemene publiek toegankelijk zijn
 • elke elektronische communicatievorm waarvan gebruik wordt gemaakt voor gegevensuitwisseling tussen enerzijds boekhoudkantoor Vandevelde, en anderzijds burgers of ondernemingen.

U houdt er best rekening mee dat de verschillende diensten die worden aangeboden door of op gezag van boekhoudkantoor Vandevelde omwille van hun specifieke karakter ook onderworpen kunnen zijn aan specifieke privacyverklaringen. Voordat u zich aanmeldt om van een dienst gebruik te maken controleert u dus best even of de dienst een aparte privacyverklaring heeft, die een meer gedetailleerde regeling bevat voor die specifieke dienst. Het spreekt voor zich dat ook deze privacyverklaringen verzoenbaar zullen zijn met de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en dat deze specifiekere privacyverklaringen nooit strijdig zullen zijn met deze algemene privacyverklaring.

Merk ook op dat de websites die worden opgezet en onderhouden door of op gezag van boekhoudkantoor Vandevelde links kunnen bevatten naar websites van overheden, instanties, organisaties en particulieren waarover boekhoudkantoor Vandevelde geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. boekhoudkantoor Vandevelde kan daarom geen enkele garantie bieden over het privacybeleid van deze websites. boekhoudkantoor Vandevelde aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites. U wordt aangeraden kennis te nemen van het privacybeleid van dergelijke sites.


Artikel 3 – Publieke en anonieme toegang

boekhoudkantoor Vandevelde maakt gebruik van verschillende beveiligingsniveaus bij de verschillende diensten die ze aanbiedt. Het laagste niveau bestaat uit diensten die op publieke en anonieme basis worden aangeboden.

Bij diensten die op publieke en anonieme basis (d.w.z. zonder een voorafgaande registratieprocedure of verdere doorgifte van gegevens) worden aangeboden, kunnen slechts een beperkt aantal gegevens worden ingezameld. Het gaat om gegevens voortvloeiend uit het gebruik van cookies en logging.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Tenzij anders aangegeven in de privacyverklaring van een specifieke site, worden alle toegekende cookies automatisch gewist bij het beëindigen van een gebruikssessie.

Daarnaast kan elk gebruik dat u maakt van de diensten die worden ingericht door of op gezag van boekhoudkantoor Vandevelde worden gelogd. Dit houdt in dat de volgende gegevens kunnen worden ingezameld:
 • het IP-adres dat u op het moment van de verbinding wordt toegekend;
 • datum en uur van toegang tot de dienst;
 • de gedurende een bepaalde tijd eventueel geraadpleegde pagina's;
 • de eventueel gebruikte browser;
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op uw systeem is geïnstalleerd;
 • de zoekmotor en de sleutelwoorden die werden gebruikt om de site van de dienst te vinden;
 • de gedownloade bestanden;
 • taalkeuze;
 • via welke site u bent gekomen.

Deze gegevens zullen enkel worden verwerkt om het aantal gebruikers van de diensten te kennen en om de inhoud van deze diensten te verbeteren.


Artikel 4 – Vrijwillig doorgegeven informatie

Om gebruik te kunnen maken van sommige diensten met een hoger beveiligingsniveau zal u worden verzocht bepaalde persoonsgegevens bekend te maken aan boekhoudkantoor Vandevelde. Hiervoor zullen enkel de gegevens worden opgevraagd die nodig zijn om een hoogwaardige dienst te kunnen leveren.

Ten aanzien van deze gegevens zullen de nodige maatregelen worden getroffen om de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer te waarborgen, zoals hieronder zal worden beschreven. Merk op dat specifieke diensten deze waarborgen in meer detail kunnen invullen via een aparte privacyverklaring. U kijkt dus best na of de dienst over een aparte privacyverklaring beschikt. Het gebruikte veiligheidsniveau zal eveneens duidelijk worden aangegeven in de privacyverklaring of het gebruikersreglement van elke dienst.

Diensten die worden aangeboden met een hoger veiligheidsniveau stellen een aantal typische vereisten met betrekking tot uw identificatie en authentificering. Afhangende van het veiligheidsniveau zal u dan gevraagd worden om een aantal gegevens over te maken met het oog op uw registratie, identificatie en authentificering. Dit maakt de toekenning van het gebruikersnummer mogelijk zodat we u bij het gebruik van de elektronische diensten correct kunnen identificeren. U zal hiervoor eventueel ook uw elektronische identiteitskaart kunnen gebruiken die voorzien is van een identiteitscertificaat.

Naast deze gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van de diensten kan u ook verzocht worden om bepaalde feedback te geven. Het staat u vanzelfsprekend volledig vrij om hier al dan niet op in te gaan. Door het inzenden van deze feedback verleent u ons de toestemming de ingezonden persoonsgegevens te verwerken met het oogmerk de gebruikerservaring te verbeteren of nieuwe diensten mogelijk te maken.


Artikel 5 – Gebruik van contactinformatie

Om gebruik te kunnen maken van de diensten zal er soms worden gevraagd naar uw contactinformatie (zoals e-mailadres, telefoon- of faxnummer). Deze gegevens zullen door boekhoudkantoor Vandevelde enkel worden verwerkt om de goede werking van de dienst te verzekeren, met name:
 • om u desgevallend te contacteren voor noodzakelijke bijkomende gegevens zodat de correcte werking van de dienst kan worden gewaarborgd; of
 • om u alle nuttige en relevante informatie te bezorgen over veranderingen in de dienstverlening die uw gebruikerservaring op een non-triviale manier kunnen beïnvloeden, zoals boodschappen in verband met gebruikersbeheer of dienstonderbrekingen; of
 • eventueel om veranderingen aan de toepasselijke privacyverklaring of gebruikersreglementen te melden, teneinde u op de hoogte te houden van uw rechten en plichten als gebruiker; of
 • zal uw e-mailadres door boekhoudkantoor Vandevelde gebruikt worden om op een elektronische manier met u te communiceren d.m.v. een electronische nieuwsbrief of direct mailing met de mogelijkheid om u hierop uit te schrijven; of
 • zal uw e-mailadres door boekhoudkantoor Vandevelde gebruikt worden om op een elektronische manier met u te communiceren indien dit nodig is om een goede werking van de dienst waarvan u gebruik maakt te garanderen.

Deze contactinformatie zal in geen geval worden doorgegeven aan derden. Instellingen of ondernemingen, worden niet beschouwd als derden in de zin van dit artikel wanneer zij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het leveren van de diensten waarop deze privacyverklaring van toepassing is.

Het spreekt voor zich dat deze gegevens op een vertrouwelijke manier zullen worden behandeld, overeenkomstig de bepalingen van de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Indien u boekhoudkantoor Vandevelde via e-mail contacteert voor het verkrijgen van inlichtingen of het aanvragen van publicaties, dan verkrijgt de overheid automatisch bepaalde persoonsgegevens. Deze gegevens zullen worden gebruikt om uw boodschap te beantwoorden. Zij kunnen ook worden opgeslagen in een gebruikersdatabank, waarvoor de bepalingen van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gelden. U heeft recht op inzage tot uw gegevens, u kan ze wijzigen of laten verwijderen.


Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

boekhoudkantoor Vandevelde onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen op servers die enkel voor bevoegd personeel toegankelijk zijn. Dit personeel werd op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Gevoelige persoonsgegevens die via het Internet worden verzonden, kunnen in sommige gevallen beveiligd worden door middel van codering, zoals door het gebruik van het SSL-protocol (Secure Socket Layer).

Specifiekere informatie over de maatregelen die werden getroffen voor de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid binnen een specifieke dienst zullen desgevallend worden opgenomen in de aparte privacyverklaring van deze dienst.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden met uw toestemming of onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven.


Artikel 7 – Finaliteit

Bij elke dienst die wordt georganiseerd door of op gezag van boekhoudkantoor Vandevelde zal in de bijbehorende privacyverklaring van die dienst duidelijk worden omschreven welk specifiek doel de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze dienst dient, voor zover dit niet reeds duidelijk wordt aangegeven in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens die bij het gebruik van de dienst worden verzameld kunnen worden verwerkt om de dienst te beheren en om de dienst te verlenen.

Ter ondersteuning van de diensten die worden georganiseerd door of op gezag van boekhoudkantoor Vandevelde kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de diensten te vereenvoudigen doordat u niet meer herhaaldelijk dezelfde gegevens hoeft te typen of door de diensten aan te passen aan uw voorkeuren of interesses.

Bij de organisatie van elke dienst zal hiervoor in de mate van het mogelijke gebruik worden gemaakt van zogenaamde authentieke bronnen. Concreet betekent dit dat gegevens uit authentieke bronnen worden gebruikt om gebruikers te identificeren, en dat na die identificatie toegang kan worden gegeven tot andere gegevensbanken. Hierdoor kan de privacy van de gebruikers optimaal worden beschermd: doordat er maar één enkele bron is, kan de bescherming van de gegevens centraal georganiseerd worden.

De informatie die via het gebruik van een dienst wordt verzameld, kan worden gecombineerd met persoonsgegevens die via het gebruik van andere diensten zijn verzameld, zodat uw interactie met boekhoudkantoor Vandevelde zo consistent mogelijk wordt.


Artikel 8 – Proportionaliteit

boekhoudkantoor Vandevelde waakt erover dat de ingezamelde persoonsgegevens toereikend, relevant en niet bovenmatig zijn gelet op de finaliteit van de verwerking zoals aangegeven in de privacyverklaring van elke specifieke dienst. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig om de doelstelling van de verwerking te realiseren, tenzij de bewaring ervan bij wet wordt opgelegd.

Artikel 9 – Recht op toegang en correctie

U hebt het recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.


Artikel 10 – Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Hoewel boekhoudkantoor Vandevelde alle mogelijke inspanningen levert om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, is een effectieve bescherming natuurlijk enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te vrijwaren.

Met betrekking tot het gebruik van de diensten die worden georganiseerd door of op gezag van boekhoudkantoor Vandevelde bent u ertoe gehouden om:
 • volledige, accurate, waarachtige en niet-misleidende informatie te verstrekken;
 • de nodige zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van eventuele gebruikersgegevens (zoals een gebruikersnaam, een paswoord, een token of een PIN-code), zodanig dat deze gegevens enkel voor u toegankelijk blijven. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
 • de gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze van een veilig paswoord te kiezen. Elke gebruiker is zelf aansprakelijk voor de gevallen waarin een paswoord wordt achterhaald en/of misbruikt;
 • geldige en bruikbare contactinformatie door te geven, zodat u binnen een redelijke termijn en met een redelijke vertrouwelijkheid gecontacteerd kan worden.

Artikel 11 – Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld van derden, behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet.

Instellingen of ondernemingen worden niet beschouwd als derden in de zin van dit artikel wanneer samenwerking met deze instellingen of ondernemingen onontbeerlijk is voor de correcte implementatie van de te leveren diensten. Deze samenwerking zal worden geregeld via overeenkomsten.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verwerkt door een instelling of onderneming die buiten de Europese Unie gevestigd is.


Artikel 12 – Aanpassingen aan de privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Indien de privacyverklaring op een non-triviale wijze wordt aangepast zal u hiervan in de mate van het mogelijke op de hoogte worden gebracht. Hierbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van een mededeling op de website van de dienst en van de contactinformatie die u eventueel heeft opgegeven bij de registratie voor het gebruik van de dienst.

Elk gebruik dat er van de diensten wordt gemaakt is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring.